Πολιτική Απορρήτου

Simeonidis Tours

Όροι & προϋποθέσεις / Πολιτική προσωπικών δεδομένων

H simeonidistours.gr μεριμνά, ώστε να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα της είναι ακριβή. Εντούτοις, δεν αποδεχόμαστε καμία
ευθύνη και δεν προσφέρουμε καμία εγγύηση ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται είναι ακριβή, ολοκληρωμένα και ενημερωμένα μέχρι σήμερα. Αυτό, επίσης, εφαρμόζεται και για τις ιστοσελίδες στις οποίες οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω της παρούσας. Ομοίως, η simeonidistours.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων.

Η simeonidistours.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, προσθέσει ή διαγράψει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που φαίνονται στην ιστοσελίδα μας παρέχουν στον χρήστη μία ευρεία άποψη για την εταιρία, μόνο για τον σκοπό της πληροφόρησης και δεν έχουν σαν σκοπό να κάνουν τον χρήστη να βασιστεί στην ορθότητα ή στην πληρότητα των πληροφοριών ή στην ενημέρωση των στοιχείων μέχρι σήμερα. Η simeonidistours.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημία που να απορρέει από την χρήση των πληροφοριών ή των στοιχείων αυτής της ιστοσελίδας. Κανένα δικαίωμα ή υποχρέωση δεν υπάρχει μεταξύ της simeonidistours.gr , του χρήστη της ιστοσελίδας και τρίτου μέρους.

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της simeonidistours.gr προστατεύονται σύμφωνα με το Νόμο. Η αντιγραφή των πληροφοριών ή των στοιχείων, ιδιαίτερα η χρήση κειμένων, τμημάτων των κειμένων ή υλικά γραφικών, προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση της simeonidistours.gr. Κάθε πληροφορία ή στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους, κάθε σύνδεση καθώς και κάθε ενέργεια, παράλειψη ή πρόσβαση που δίδεται σε σχέση με την ιστοσελίδα της simeonidistours.gr διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.

Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Με την παρούσα πολιτική σχετικά με την επεξεργασία και προστασία δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο και την έκταση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την simeonidistours.gr. Τονίζουμε τη δέσμευσή μας να διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – ΕΕ 679/2016 (ΓΚΠΔ), όπου αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον ανωτέρω τομέα.

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορεί να αποδοθούν στο πρόσωπό σας. Αυτά περιλαμβάνουν για παράδειγμα πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, δραστηριότητα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε την προσφορά μας ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις κακόβουλες επιθέσεις καθώς και για στατιστικούς σκοπούς.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Το simeonidistours.gr δύναται να συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της μέσω των δικών τους ενεργειών είτε μέσω εγγραφής στον ιστότοπο του simeonidistours.gr για παράδειγμα, όταν κάνετε εγγραφή για να λαμβάνετε Newsletters μέσω email, φυλλάδια προσφορών, μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο, για να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, για να ζητάτε πληροφορίες), είτε μέσω συναλλαγών με σκοπό την εμπορική συναλλακτική σχέση των μερών, είτε μέσω αιτήσεων απασχόλησης (αποστολή βιογραφικών) με σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας. Η simeonidistours.gr ζητάει και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον παρασχέθηκαν (ρητά) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, πάντα με τη συναίνεση/συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους (άρθρο 6 ΓΚΠΔ), ανάλογα με την περίπτωση. Επισημαίνουμε ότι η συγκατάθεσή σας στην περίπτωση που μας την παράσχετε, μπορεί να ανακληθεί ελευθέρα ανά πάσα στιγμή. Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε γνωστοποίηση τα δεδομένα σας, καθώς και για όσο χρόνο επιβάλλεται ως υποχρέωση από τον νόμο και πάντα σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος θα προβούμε στην οριστική διαγραφή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων.

Cookies
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή πρόσβασής σας (π.χ laptop, κινητό κ.α.), όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, χωρίς βέβαια τα αρχεία αυτά να προκαλούν βλάβη στη συσκευή σας, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της simeonidistours.gr τα ακόλουθα στοιχεία κατά κανόνα αποθηκεύονται για τεχνικούς και στατιστικούς λόγους (για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας) στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής (Cookies), π.χ η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης, η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε, η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης, ο τύπος προγράμματος περιήγησης, οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης λειτουργικό σύστημα. Η ανωτέρω ενέργεια δεν σημαίνει ότι έχουμε γνώση των στοιχείων σας εξαιτίας των Cookies. Ο επισκέπτης μπορεί κάθε φορά να ρυθμίσει το πρόγραμμά πλοήγησή του για το διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποδέχεται η όχι τα Cookies (αρχεία καταγραφής), έχοντας έτσι τον έλεγχο των ανωτέρω.

Ασφάλεια δεδομένων
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική προστασία τους από τον κίνδυνο της άνευ αδείας πρόσβασης, κατάχρησης, παράνομης καταστροφής ή απώλειας. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοί μας οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Κάνουμε χρήση, για παράδειγμα, (SSL) Secure Socket Layer για την προστασία της επικοινωνίας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Αυτό είναι αναγνωρίσιμο από το λουκέτο που εμφανίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε περίπτωση μιας σύνδεσης (SSL). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων
Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) έχετε τα κάτωθι δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα διαγραφής (στην λήθη) των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ)
Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, προτού την ανακαλέσετε. Εκτός των ανωτέρω διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 210 6475600, www.dpa.gr.

Γνωστοποίηση Δεδομένων
Η simeonidistours.gr ενδέχεται να διαβιβάσει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες με αυτήν, εντός E.E., οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα δεδομένα για λογαριασμό της simeonidistours.gr , ως εκτελούντες την επεξεργασία, αποκλειστικά και μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς. Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων, η simeonidistours.gr λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας. Οι εν λόγω τρίτοι συνεργάτες μέσω συμβάσεων με τη opaopa.gr θα έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και του ΓΚΠΔ. Η simeonidistours.gr δύναται να αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους όταν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση/διάταξη άλλης δημόσιας αρχής.

Επικοινωνία
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, καθώς και για άλλες απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ταξίδια Αναψυχής

Simeonidis Tours

Οργανώστε το τώρα, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας!
Επικοινωνία

Μεταφορές προσωπικού

Simeonidis Tours

Κλείστε το πακέτο που σας ταιριάζει μαζί με το έμπειρο προσωπικό μας. Επικοινωνήστε μαζί μας!
Επικοινωνία

Σχολικά ταξίδια

Simeonidis Tours

Με κύριο γνώμονα την ασφάλεια, είμαστε δίπλα σε κάθε ανάγκη. Επικοινωνήστε μαζί μας!
Επικοινωνία
GPI 0070

Simeonidis Tours

Ο στόλος μας

Tα λεωφορεία μας διαθέτουν τα πιο πρόσφατα πιστοποιητικά εκπομπών EURO και φροντίσουμε πάντα να είναι σε άριστη κατάσταση. Συντηρούνται και αναβαθμίζονται μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας.
Διαθέτουμε λεωφορεία 7-52 θέσεων.

– ΔΩΡΕΑΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ, σε όλα τα λεωφορεία.
– GPS, για να επιτρέπει στους επιβάτες να γνωρίζουν ακριβώς πότε θα φτάσουν και θα αναχωρήσουν τα λεωφορεία από κάθε στάση.
– Όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας.
– Όλα τα σύγχρονα συστήματα άνεσης.

1

Εισιτήρια

200

Προορισμοί

48

Οχήματα

280

Συνεργάτες

Simeonidis Tours

Το προσωπικό μας

Όλοι οι οδηγοί μας είναι επαγγελματίες οδηγοί με πολυετής εμπειρία και πραγματοποιούν τακτικά μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, ώστε να βελτιώνουν συνεχώς τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Μας ενώνουν τα πολλά χρόνια που δουλεύουμε σταθερά μαζί και είναι γνωστό ότι ξεχωρίζουμε για τον επαγγελματισμό, την άψογη εμφάνιση και την υποδειγματική μας συμπεριφορά.

GPI 0034